Kariera

Lubisz opracowywać nowe technologie? Jesteś gotów na karierę w firmie interdyscyplinarnej i chcesz ciągle się rozwijać?
Lubisz nowe wyzwania?
Gotowy na krok naprzód?
Nasza firma stale poszukuje wykwalifikowanych ludzi do zespołu.
Nasz zespół pozostaje otwarty na ludzi, którzy są gotowi realizować ambitne i innowacyjne projekty z pracodawcą zapewniającym równe szanse.
Zobacz nasze najnowsze oferty pracy i przyślij nam swoje CV i list motywacyjny. Jeśli nie możesz znaleźć idealnej pozycji, zawsze możesz aplikować do pracy w Silencions

 

AKTUALNE OFERTY PRACY I PRAKTYK

Dyrektor ds. rozwoju biznesu
Oferta pracy.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres:
career@silencions.com

Wszystkie oferty powinny zawierać klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego”

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych rekrutacjach prosimy o umieszczenie w CV dodatkowego oświadczenia:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych prowadzonych naborach przez okres najbliższych 12 miesięcy.”

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją

Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Silencions Sp. z o. o. z siedzibą ul. Rocha Kowalskiego 37, 64-100 Leszno, NIP: 6972338416, REGON: 367961695, KRS: 0000690121

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod:
e-mail: career@silencions.com
adresem korespondencyjny: ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław

Cel i podstawy przetwarzania
Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: art. 221 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a. i lit. b Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej „RODO”).
Jeżeli zamieści Pani/Pan w CV swoje zdjęcie czy też dane dodatkowe (wykraczające poza dane z art. 221 § 1 kodeksu pracy) to Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również w tym zakresie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie dodatkowych danych i wyrażenie w ten sposób zgód na ich przetwarzanie jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.
Jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę Administrator danych będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie ze skutkiem na przyszłość.
Wysyłając swoje CV zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Odbiorcy danych osobowych
Przewidywane kategorie odbiorców danych: Dane osobowe będą udostępniane osobom upoważnionym przez Administratora i działającym na jego polecenie, pracownikom i współpracownikom Administratora, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki czy też dostawcom usług służących rekrutacji świadczonych drogą elektroniczną.
Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do 3 (trzech) miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Pani/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą przechowywane do 12 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą
Ma Pan/Pani prawo do:
1. Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.
2. Sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych.
3. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
4. Usunięcia danych osobowych.
5. Wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 kodeksu pracy (takich jak imię, nazwisko, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest dobrowolne ale niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie dodatkowych danych i wyrażenie w ten sposób zgód na ich przetwarzanie jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.

Informacja o braku profilowania
Informujemy, iż wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym dane nie będą podlegały profilowaniu.